background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Darba aizsardzības koordinatorsarrowprint
Darba aizsardzības koordinators

Jūsu ieguvumi:

 • Koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;
 • Saskaņot un uzraudzīt darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka galvenais būvuzņēmējs, darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu „Darba aizsardzības likumā” noteiktās prasības un darba aizsardzības plāna izpildi;
 • Veikt nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);
 • Organizēt galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņot viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar „Darba aizsardzības likuma” prasībām un, ja nepieciešams, iesaistīt pašnodarbinātos;
 • Saskaņot galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbaudīt to izpildi;
 • Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā.

25.02.2003. MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 9. punkts nosaka, ka darba aizsardzības koordinators būvdarbu projekta sagatavošanas posmā ir fiziska vai juridiska persona, kurai pasūtītājs vai projekta vadītājs ir uzticējis sadarboties ar projekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" 2012. gada 18. decembra grozījumiem un to 1.5. punktu, darba aizsardzības koordinators nepieciešamās zināšanas darba aizsardzības jautājumos iegūst, apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas teorijas sadaļu.


Mācību ilgums: 40 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par kursu beigšanu

Kursa programma:

 • Darba tiesiskās attiecības;
 • Darba aizsardzības organizācija un drošības prasības;
 • Drošība un veselība darbā;
 • Elektrodrošības pamati;
 • Ugunsdrošības pamati;
 • Pirmā palīdzība aroda negadījumos.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot darba aizsardzības koordinatoru, kas spētu patstāvīgi risināt darba aizsardzības jautājumus būvlaukumos.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.