background
Darbnīcas jauniešiem

Atbalsta pasākuma „Darbnīcas jauniešiem” dot iespēju jauniešiem bezdarbniekiem iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas un katrā izglītības programmā iesaistīties divas nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.

 

Pasākumā var piedalīties jaunieši, vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot) *, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē, nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
• nav ieguvuši profesionālo izglītību;
• nav bijuši iepriekš nodarbināti vai bijuši nodarbināti mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbos atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

 

* Ja jaunietim, kurš iesaistījies pasākumā, paliek 25 gadi, jaunietis bezdarbnieks var pabeigt dalību pasākumā.

 

Jauniešu bezdarbnieku iesaistes ilgums pasākumā:
• 6 nedēļas jeb 30 darba dienas.


Pasākuma ietvaros piedāvājam iepazīties ar sekojošām profesionālās izglītības programmām: