background
Apkures iekārtas un santehnika
Spiedieniekārtu operatorsarrowprint
Spiedieniekārtu operators

Jūsu ieguvumi:

 • Orientēties spiedieniekārtas tehniskajā dokumentācijā;
 • Pārzināt spiedieniekārtu uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;
 • Veikt spiedieniekārtu tehnisko apkopi;
 • Organizēt un veikt darbus ar spiedieniekārtu, ievērojot darba drošības noteikumus;
 • Pareizi rīkoties spiedieniekārtu darbības traucējumu gadījumā.

Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura ir šādi:
 • elementāri spiedieniekārtu kompleksi, kuru galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens; 
 • karsējami spiedieniekārtu kompleksi, kuru kompleksi galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra; 
 • īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi, kuru galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra.
Saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” spiedieniekārtas klasificējamas kā bīstamās iekārtas, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.
Augstāk minētā likuma 14. panta 3. punkts nosaka, ka spiedieniekārtas īpašnieka pienākums ir nodrošināt spiedieniekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.
16.09.2003. MK noteikumu Nr.518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 15. punkta 3. pants nosaka, ka spiedieniekārtas atbildīgā speciālista pienākums ir uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu noteiktajām prasībām.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Reglamentējošie normatīvie akti, kas attiecas uz spiedieniekārtu operatoru. Darba drošības noteikumi;
 • Spiedieniekārtu uzbūve un darbības principi. Spiedieniekārtu (katlu) operatora tiesības un pienākumi;
 • Spiedieniekārtu (katlu) operatora darba tehnoloģija:
- siltumražošanas tehnoloģija;
- spiedieniekārtu (katlu) apkalpošana un apturēšana;
- kurināmais un tā izmantošana spiedieniekārtās;
- kurtuves, barošanas ierīces, katlu armatūra, garnitūra, agregāti;
- spiedieniekārtu kontrolaparāti un mēraparāti, jēdziens par automātiku;
- katlu barošanas ūdens, spiedieniekārtu ekspluatācija, tehniskā uzraudzība un prasības katlu mājas telpām;
 • Darbs ar katlu iekārtu uzraudzības žurnāliem. Instruktāžu veidi. Darba instrumenta un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos. 
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par spiedieniekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar spiedieniekārtām. Prast orientēties un pareizi kārtot ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju, veikt atļauto tehnisko apkopi.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.