background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrādearrowprint
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Jūsu ieguvumi:

 • Vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu attiecīgās nozares uzņēmumā;
 • Izveidot, sakārtot un sistematizēt darba aizsardzības dokumentāciju attiecīgās nozares uzņēmumā;
 • Mērķtiecīgi izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas darba aizsardzības darba organizēšanā attiecīgā tautsaimniecības nozarē vai konkrētā darbības jomā;
 • Paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā atbilstošajā nozarē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" 2012. gada 18. decembra grozījumiem, uzņēmumos, kuros nav vairāk par desmit nodarbinātajiem un kas saistīti ar bīstamiem komercdarbības veidiem, darba aizsardzības speciālistiem, kuri apguvuši pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā, jāiziet specializētā 40 stundu apjoma apmācība.


Saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu” par darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

 • darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides riska novērtēšana;
 • darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
 • konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai viņus iesaistītu darba aizsardzības uzlabošanā.


Mācību ilgums: 40 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību


Informācijai
Darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, ja
1. uzņēmumā ir no 1 līdz 5 nodarbinātajiem un darba devējs pats veic darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā un ir apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu un specializēto zināšanu izglītības programmu darba aizsardzības jomā saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu;

2. uzņēmumā ir no 6 līdz 10 nodarbinātajiem un darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā koordinē darba aizsardzības speciālists, kura zināšanas atbilst šādām prasībām - apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu un specializēto zināšanu izglītības programmu darba aizsardzības jomā saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu.


Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Situācija darba aizsardzības jomā atbilstošajā nozarē, izmaiņas dinamikā;
 • Nelaimes gadījumi un arodslimības, uzņēmumos notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas specifika;
 • Atbilstošā nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi, t.sk. nozarē izmantojamās bīstamās iekārtas un darba aprīkojums. Aprīkojuma drošības prasības;
 • Prasības darba aizsardzības speciālistiem;
 • Sadarbība ar ārpakalpojumu sniedzējiem;
 • Normatīvo aktu prasības attiecībā uz darba aizsardzības dokumentāciju;
 • Darba vides riska novērtēšana, t.sk. darba vides laboratoriskie mērījumi, to samazināšanas un novēršanas organizatoriskie un tehniskie pasākumi atbilstošajā nozarē;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi, to veidi, izvēle, lietošana, uzglabāšana, pārbaudes;
 • Drošības zīmes un signālkrāsojums, to lietošana;
 • Apmācības prasības (darba aizsardzības instrukcijas, instruktāžas; bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība; apmācība pirmajā palīdzībā; cita apmācība (autoiekrāvēju vadītāji utt.);
 • Specifiskās ugunsdrošības prasības;
 • Rīcības organizēšana ārkārtas situācijās (specifiskas prasības pirmās palīdzības sniegšanā, ugunsdrošība, evakuācija utt.) atbilstošajā nozarē;

Prakse;

Noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas darba aizsardzības speciālistiem, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus attiecīgās nozares uzņēmumā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jelgavas filiāle
Filiāles vadītāja: Santa Kuļikovska
Filiāles administratore: Aļona Veļičeva
Tālrunis: 27898039, 27898029
Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava
E-pasts: jelgava@buts.lv


Norises laiks: 26.11.2019