background
Celtņu operatori
Pacēlāja operatorsarrowprint
Pacēlāja operators

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes celšanās; 
 • Negadījumu risku samazināšanās; 
 • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus; 
 • Pārzināt cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
 • Droši lietot un pareizi pārvaldīt cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju.

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pacēlājs ir cikliskas darbības celšanas mehānisms ar grozu (platformu), kas paredzēts cilvēku, instrumentu un materiālu pārvietošanai un darbu veikšanai, tai skaitā ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai augstumā, kas pārsniedz trīs metrus, gan horizontālā, gan vertikālā plaknē (MK noteikumos Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 16.02.2010.)). Darbu ar cilvēku celšanai paredzētais pacēlāju atļauts veikt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. 
 Atbilstoši likumam „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” ir noteikts, ka bīstamās iekārtas ir iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības un kas to lietošanas laikā ir pakļautas šajā likumā noteiktajai valsts uzraudzībai un kontrolei un normatīvajos aktos noteiktajām pārbaudēm. 
Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu. 

Iespējams kārtot arī “Pacēlāja operators” atkārtotu atestāciju rakstiska testa veidā (1 stunda). 

Mācību ilgums: 1 vai 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Ŗeglamentējošie normatīvie akti, kas attiecas uz cilvēku celšanai paredzētajiem pacēlājiem;
 • Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operatora darba tiesības un pienākumi;
 • Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehniskā dokumentācija;
 • Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja klasifikācija atkarībā no konstrukcijas, atbilstības novērtēšanas prasības;
 • Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi, kuri nodrošina bezavārijas darbu:
  • Defekti, to novēršana;
  • Instruktāžu veidi;
  • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
  • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Rīcība, ja noticis nelaimes gadījums darba vietā;
  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos
Noslēguma pārbaudījums
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par pacēlāja pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar pacēlāju.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 18.07.2024
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 31.07.2024