background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Industriālā alpīnista darbsarrowprint
Industriālā alpīnista darbs

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināsiet risku apdraudēt savu un citu drošību un veselību;
 • Pratīsiet organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzības prasībām;
 • Pārzināsiet darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā;
 • Pārzināsiet darba drošības sistēmas organizēšanas pamatprincipus;
 • Pratīsiet sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


Saskaņā ar 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā", par industriālā alpīnista darbu uzskata darbu iekārtā stāvoklī, kurā nodarbinātais kā primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

Augstāk minētā MK noteikumu 89. punkts nosaka, ka darba devēja pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nodrošināt nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu.

Kursa programma „Industriālā alpīnista darbs” sniegs nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Teorētiskajā daļā tiks apgūtas darba aizsardzības un normatīvo aktu prasības, veicot darbu augstumā iekārtā stāvoklī. Savukārt, praktiskajā daļā katrs izglītojamais iegūs praktiskās iemaņas, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, stiprinājumus un citus palīglīdzekļus.

Mācību ilgums: 12 stundas
Iegūstamais dokuments:  Apliecība

Kursa programma:

 • LR likumdošanas prasības industriālā alpīnista darbam.
 • Darba organizēšana atbilstoši darba aizsardzības prasībām.
 • Darbs iekārtā stāvoklī, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus.
 • Speciālā inventāra un drošības sistēmu pielietošanas, uzskaites, novērtēšanas un kontroles sistēmas izveidošana.
 • Kolektīvie aizsardzības līdzekļi un to lietošana.
 • Drošības prasības un drošības zīmes.
 • Drošības sistēmu organizēšanas pamatprincipi.
 • Glābšanas darbu organizēšanas metodes.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par darba drošības prasībām, strādājot darbu augstumā iekārtā stāvoklī, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.