background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Uzticības persona darba aizsardzībāarrowprint
Uzticības persona darba aizsardzībā

Jūsu ieguvumi:

 • Brīvi izteikt pamatotu nodarbināto viedokli, kā arī savu viedokli par uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un īstenošanu;
 • Saņemt no darba devēja iekšējos darba aizsardzības normatīvos aktus, normatīvi tehnisko dokumentāciju, instrukcijas un citus darba aizsardzības noteikumus, kā arī paskaidrojumus un citu informāciju, kas attiecas uz darba aizsardzību;
 • Ierosināt darba devējam veikt darba vides riska faktoru mērījumus, ja saņemtas nodarbināto sūdzības par veselībai kaitīgiem darba vides riska faktoriem;
 • Ierosināt veikt atkārtotu darba vides risku novērtēšanu darba vietās, kurās noticis nelaimes gadījums vai radušās nopietnas un tiešas briesmas nodarbinātā dzīvībai un veselībai;
 • Pieprasīt, lai darba devējs veic darba aizsardzības pasākumus, un izteikt priekšlikumus, kuru īstenošana novērstu vai mazinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai;
 • Ierosināt darba devējam noslēgt vienošanos par darba aizsardzību, piedalīties sarunās par darba koplīguma nosacījumiem un grozījumiem darba aizsardzības jomā;
 • Piekļūt darba vietām saskaņā ar uzņēmumā noteikto kārtību;
 • Piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā, notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšanā un ražošanas iekārtu un objektu nodošanā ekspluatācijā, kā arī darba aprīkojuma atbilstības un darba vides risku novērtēšanā;
 • Plānot darba aizsardzības pasākumus un efektivitātes pārbaudes.

Atbilstoši „Darba aizsardzības likuma” 1. panta 18. punktam uzticības persona ir nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā. 

17.09.2002. MK noteikumi Nr.427 „Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība” nosaka, ka uzņēmumā, neatkarīgi no tā komercdarbības veida, kurā nodarbināti vismaz pieci nodarbinātie, ieteicams ievēlēt vienu uzticības personu, kas nodarbojas ar darba aizsardzības jautājumu risināšanu - veic darba vides iekšējo uzraudzību, darba vides risku novērtēšanu, īsteno darba aizsardzības pasākumus. 

Lai efektīvi tiktu īstenoti darba aizsardzības pasākumi, 17.09.2002. MK noteikumu Nr.427 „Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība” prasības nosaka ieteicamo uzticības personu skaitu uzņēmumā proporcionāli nodarbināto skaitam uzņēmumā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" 2012. gada 18. decembra grozījumiem un to 1.5. punktu, uzticības personas nepieciešamās zināšanas darba aizsardzības jautājumos iegūst, apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas teorijas sadaļu. 


Mācību ilgums: 40 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
 • Darba vides riska faktori; 
 • Darba vides riska samazināšana;
 • Elektrodrošības pamati;
 • Ugunsdrošības pamati;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sagatavot uzticības personas, kas spētu patstāvīgi risināt darba aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.