background
Enerģētika
Elektrotehniķis (modulārā)arrowprint
Elektrotehniķis (modulārā)

Jūsu ieguvumi:

 • lasīt un izprast rasējumus, elektriskās principiālās shēmas un materiālu specifikācijas; 
 • saimnieciski plānot resursus elektroiekārtām atbilstoši darba uzdevumam un izvērtētajai informācijai; 
 • projektēt vienkāršas principiālās elektrotehniskās shēmas, izmantojot elektroiekārtu shēmu analogus, precīzi un uzmanīgi izstrādāt elektroietaišu montāžas shēmu atbilstoši principiālajai shēmai;
 • izbūvēt elektroinstalāciju, izmantojot atbilstošus materiālus, darbarīkus un instrumentus;
 • veikt elektroiekārtu atslēdznieka darbus;
 • precīzi veikt elektriskos un citus mērījumus ar atbilstošiem mērinstrumentiem;
 • regulēt un pārbaudīt elektroiekārtas, nepieciešamības gadījumā lietojot datortehnoloģijas; 
 • veikt elektroiekārtu defektēšanu, novērst atklātos defektus elektroiekārtās, izmantojot atbilstošus materiālus un instrumentus, veikt darbus elektroiekārtu darbspēju uzturēšanai un darbmūža pagarināšanai;
 • sazināties ar darba procesā iesaistītajiem speciālistiem, sadarboties ar tiešo darba vadītāju, mērķtiecīgi organizēt savu un sev pakļautā elektrotehniskā personāla darbu, sagatavot elektrotehnisko personālu veicamajam darbam;
 • izveidot elektrotehnisko darbu tāmi;
 • izveidot un uzturēt materiāltehnisko bāzi elektrotehnisko un ekspluatācijas darbu veikšanai; 
 • noformēt un uzturēt elektrotehnisko dokumentāciju; 
 • novērtēt un novērst riskus elektrotehnisko darbu veikšanas procesā, veikt elektrotehniskos darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, lietojot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, sniegt pirmo palīdzību; 
 • atrast, izvērtēt un radoši lietot elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas gaitā iegūto informāciju;
 • uzraudzīt sev pakļauto elektrotehnisko personālu un darba vietu drošai darba veikšanai, novērtēt paveikto darbu un sniegt priekšlikumus par darba gaitu elektroiekārtās, lietojot nepieciešamās tehnoloģijas;

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbinātais. 

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3. prof. kval. līm.)

Kursa programma:

A daļas moduļi 
 • Sabiedrības un cilvēka drošība 
 • Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi
 • Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi 
 • Elektroietaišu montāžas palīgdarbi
 • Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi 

B daļas moduļi 

 • Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos 
 • Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana
 • Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana
 • Elektroenerģijas pārvades līniju izbūve
 • Sadales ietaišu izbūve
 • Elektromontāžas darbu organizēšana
 • Elektrotehniskā dokumentācija 
 • Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem
 • Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija
 • Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija
 • Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija 

C daļas moduļi 
 • Darbs spriegumaktīvā vidē 
 • Elektrotehniķa kvalifikācijas prakse 
Valsts noslēguma pārbaudījums

*Iespējams izvēlēties un apgūt tikai Tev nepieciešamo moduli!
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot enerģētikas nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Elektrotehniķis" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.