background
Enerģētika
Elektromontieris (neklātiene)arrowprint
Elektromontieris (neklātiene)

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt un izprast principiālās un montāžas elektriskās, tehniskās shēmas, skices un tehniskos projektus; 
 • Pārbaudīt un novērtēt elektroiekārtas atbilstību montāžas dokumentācijai un tehniskā projekta mērķim; 
 • Digitāli un manuāli skicēt, rasēt, veikt korekcijas elektriskajās un montāžas shēmās; 
 • Izvēlēties un lietot atbilstošus instrumentus, iekārtas un palīgierīces elektromontāžas darbu veikšanai; 
 • Pārzināt elektromontiera darba aizsardzības reglamentējošo dokumentāciju, veikt darbu saskaņā ar darba aizsardzības prasībām; 
 • Veikt elektromontāžas darbus (guldīt un apdarināt kabeļus, marķēt dzīslas un kabeļus, montēt paneļus, spaiļu skapjus, elektrosadales un to vadojumus, montēt zibensaizsardzības sistēmas, montēt zemējuma kontūrus, montēt dzīvojamo, ražošanas un sabiedrisko ēku elektroinstalāciju) atbilstoši dokumentācijai;
 • Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu

Elektromontieris atbilstoši tehniskajai dokumentācijai veic spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošanas darbus, izvēlas un komplektē atbilstošos materiālus, instrumentus un palīgaprīkojumu spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošanai, izbūvē elektroinstalāciju, veic elektroietaišu apskati, remontdarbus, vizuālās, elektriskās, hidrauliskās, pneimatiskās pārbaudes elektroietaisēs, iestata un pārbauda elektroietaišu parametrus. Elektromontieris strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas. 

Mācību ilgums: 640 stundas (6 mēneši) 
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Apmācības organizējam gan latviešu, gan krievu valodā.

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Elektroenerģijas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu viedi,* 
 • Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi,** 
 • Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos, 
 • Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi,
 • Elektromontāžas darbi, 
 • Elektroietaišu ekspluatācija, tehniskās pārbaudes, 
 • Elektrotehniskā dokumentācija, 
 • Sabiedrības un cilvēka drošība. 
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

 *Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un krievu (angļu) valodā 
**Integrēta elektromontiera profesionālā ētika
Pieteikties

Kursa mērķis:

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514, 26105155

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 29.09.2023
Rīga, Elektronodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 02.10.2023