background
Nekustamais īpašums
Namu pārzinis (neklātiene)arrowprint
Namu pārzinis (neklātiene)

Jūsu ieguvumi:

 • Orientēties saistošos normatīvos aktos un spēt sastādīt nepieciešamo dokumentāciju (darbības dati, atskaites, līgumi, pārskati, ziņojumi, tāmes, maksājumi, izziņas, aptaujas);
 • Izskatīt visu veidu līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, un sagatavot priekšlikumus par noslēgto līgumu grozījumiem;
 • Veikt darbības, kas saistītas ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistīto maksājumu aprēķināšanu un iekasēšanu;
 • Pārzināt darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus;
 • Orientēties namu klasifikācijā, būvkonstrukciju tipos un tehniskajos rādītājos, nosakot elektroenerģijas un siltuma taupīšanas iespējas;
 • Zināšanas namu inženierkomunikāciju risinājumos, to novērtēšanā un ekspluatācijā, plānot un uzraudzīt remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbus;
 • Uzraudzīt labiekārtošanas darbu veikšanu;
 • Uzturēt namu un tam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

Namu pārzinis ir fiziska persona, kura nodrošina namu un būvju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, ievērojot Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības.
Saskaņā ar likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 13. panta 2. punktu, gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešams vismaz trešās profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments.
Attiecīgā kvalifikācija nepieciešama:
 • īpašniekam, kurš pats pārvalda sev piederošu dzīvojamo māju; 
 • īpašniekam, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvojamās mājas īpašnieki uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma pamata; 
 • īpašnieku veidotas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības darbiniekam, kā arī pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības biedram, kurš veic attiecīgo pārvaldīšanas darbību un pats ir dzīvojamās mājas īpašnieks.


Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Saimnieciskās darbības pamati; 
 • Nekustāmā īpašuma darījumu tiesiskie pamati; 
 • Dzīvojamo māju inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts;
 • Ēku būvkonstrukciju apsekošana un remonts; 
 • Grāmatvedības pamati un nodokļu sistēma; 
 • Ēku administratīvā apsaimniekošana; 
 • Dokumentu pārvaldība; 
 • Profesionālā saskarsme; 
 • Datormācība; 
 • Pirmā palīdzība; 
 • Darba aizsardzība*.
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*integrēta vides aizsardzība, pirmā palīdzība un darba tiesības.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot nekustamā īpašuma nozares 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Namu pārzinis" speciālistu. (Ceturtais līmenis Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā)

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Komercdarbības nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877, 27898006

Adrese:
Meža iela 7, 4. st., Rīga

E-pasts:
komercdarbiba@buts.lv


Norises laiks: 02.10.2023
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514, 26105155

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 17.10.2023
Rīga, Komercdarbības nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877, 27898006

Adrese:
Meža iela 7, 4. st., Rīga

E-pasts:
komercdarbiba@buts.lv


Norises laiks: 30.10.2023