background
Aktualitātesarrow
Lauksaimnieki, jauna aktualitāte! Lauksaimnieki, jauna aktualitāte!
new

Lauksaimnieki, jauna aktualitāte!

26.02.2014

Lai gan ar terminu „augu aizsardzības līdzeklis” saskāries ik viens lauksaimnieks, mainoties likumdošanai, atkārtoti nākas izglītoties. Šī iemesla dēļ noskaidrosim, kas īsti ir augu aizsardzības līdzekļi, kā tiek klasificēti to lietotāji un kāda ir apmācību kārtība, lai saņemtu atļauju iegādāties un pielietot šos līdzekļus!

Augu aizsardzības līdzekļi tiek izmantoti lauksaimniecībā un tiek definēti kā darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģisti, kuri paredzēti augu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem, augu dzīvības procesu ietekmēšanai (piemēram, augšanas veicināšanai) augu produktu saglabāšanai un nevēlamu augu vai augu daļu (izņemot aļģes) augšanas apturēšanai, novēršanai vai iznīcināšanai.

 

Augu aizsardzības likuma mērķis ir reglamentēt fizisko un juridisko personu darbību augu aizsardzības jomā, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā un Eiropas Savienībā, kā arī panākt, lai augu aizsardzības pasākumi un augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, to sugu dzīvniekiem, kurus cilvēks audzē vai izmanto uzturā, un vidi, novērst augu aizsardzības līdzekļu atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām.

 

Augu aizsardzības līdzekļus iedala trīs reģistrācijas klasēs. Pirmās un otrās klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoram vai augu aizsardzības konsultantam, kā arī atļauts iegādāties profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam vai augu aizsardzības konsultantam. Trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts iegādāties ik vienam interesantam.

 

Saskaņā ar augu aizsardzības likumu, personas, kas strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem (ALL) tiek iedalītas:

  • Profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs – persona, kas savā profesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus no gaisa un ir ieguvusi apliecību par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus;

  • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators - persona, kas veic darbības ar pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, augu aizsardzības līdzekļus lieto, atšķaida, gatavo to maisījumus) un ir ieguvusi apliecību par tiesībām veikt šādas darbības;

  • Augu aizsardzības konsultants - persona, kura kā komercpakalpojumu sniedz konsultācijas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un ir ieguvusi apliecību par tiesībām sniegt šādas konsultācijas;

  • Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs - persona, kura augu aizsardzības līdzekļu izplatītāja uzdevumā tirdzniecības vietā pirms augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas sniedz pircējam augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū regulējošos normatīvajos aktos minētajā kārtībā informāciju par augu aizsardzības līdzekli un ir ieguvusi augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību.

 

Lai iegādātos un lietotu pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, personai ir nepieciešama Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izsniegta apliecība. Lai saņemtu VAAD izsniegtu apliecību, sākotnēji, ir jāiziet apmācības. Saskaņā ar MK 2013. gada 19. marta noteikumiem 147, apmācību drīkst veikt apmācību veicējs, kurš ir saņēmis Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju apmācībai. Šādu atļauju ir saņēmis mācību centrs „BUTS”. Pēc pirmreizējā apmācību kursa noklausīšanās, apmācību veicējs apmācību dalībniekam izsniedz izziņu par programmas apguvi. Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar apmācību veicēju organizē pārbaudījumu. Pārbaudījums notiek pie apmācību veicēja pēdējā mācību dienā. Kad pārbaudījums ir sekmīgi nokārtots, VAAD apmācāmajam izsniedz apliecību. Sekmīgi nokārtots pārbaudījums ir, ja persona pareizi atbildējusi vismaz uz 80 procentiem uzdoto jautājumu vai, lai saņemtu apliecību pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, – vismaz uz 90 procentiem uzdoto jautājumu.

 

Persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecību, augu aizsardzības konsultanta vai augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību, apgūst apmācību kursu par jaunumiem augu aizsardzības normatīvajos aktos, atkārtots mācību kurss jāapgūst:

  • Profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs un augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs ik pēc katriem pieciem gadiem;

  • Augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operators ik pēc katriem 10 gadiem;

  • Augu aizsardzības konsultants ik pēc katriem pieciem gadiem.Uzzināt vairāk par apmācību programmām sadaļā: LAUKSAIMNIECĪBAApmācību norises vietas un to kontaktinformācija:atpakaļ